عزیمت دو کامیون اقلام اهدایی پرسنل شرکت عمران و مسکن شمال شامل پتو، کنسرو، آبمعدنی، چراغ دستی بزرگ و ... به مناطق زلزله زده

شرکت عمران و مسکن شمال