جلسه مهندس ربیع پور مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال با آقای وینچنزو فدریش توچر نماینده شرکت گارونتا کشور سوئیس، و جلسه کارشناسان شرکت  با ایشان، برای بررسی وضعیت فنی و تدوین راهکارهای بهسازی خط 1 تله کابین نمک آبرود.

شرکت عمران و مسکن شمال